Parkview Senior Apartments
100 Parkview Lane, Savoy, Illinois 61874